قالب وبلاگ
شرکت کرومیت پارس آسیاNTA
بزرگترین تولید کننده اسکلت فلزی با نشان استاندارد 
نويسندگان

میلگرد قزوین

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2
19520 19520 پول  پیش
2 10 شاخه a2 18920 18920 پول  پیش
3 12-14 شاخه a2 18920 18920 پول  پیش

میلگرد نوشهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف -a2 20320 20370 پول  پیش
2 12 شاخه -a2 18570 18670 پول  پیش
۳ 14 شاخه a2 18570 18670 پول  پیش

میلگرد تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف -a2 20320 20370 پول  پیش
2 12 شاخه -a2 18620 18670 پول  پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول  پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز تغییرات
1 8 شاخه - 19470 19470 -
2 10 شاخه - 18920 18920 -

میلگرد میانه با تایید

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16-25 شاخه a3 19030 19050 پول پیش (کارخانه)
2 28و32 شاخه a3 19300 - پول پیش(کارخانه)
3 16-25 شاخه a3 19150 19150 پول پیش انبار

میلگرد ذوب آهن اصفهان

با تایید مجدد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت کارخانه(ریال) قیمت بنگاه تهران -تسویه
1 16 شاخه a3 19650 - تحویل فوری-نقدی-پیش
2 14 شاخه a3 19430 - پول پیش
3 18 شاخه a3 - - پول پیش
4 16-25سبد 110تنی شاخه a3 - - تحویل فوری
5 20 شاخه a3 19650 - تحویل فوری
6 25 شاخه a3 19350 - تحویل فوری

میلگرد نیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16-18 شاخه a3 19000 19000 -
2 22 شاخه a3 19000 19000 -
3 25-28 شاخه a3 - 19000 -

میلگردحسن رود

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 20950 20950 -پول پیش
2 10 شاخه a2 19450 19450 -
3 12 شاخه a2 19200 19200 -
4 14 شاخه a2 19000 19000 -
5 16 شاخه a2 19000 19000 -
6 18-20 شاخه a2 18950 18950 -

میلگردارگ  تبریز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه a3 - 18850 پول پیش-
2 18-20 شاخه a3 - 18850 پول پیش
3 22-25 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد ساده کاشان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز تغییرات
1 14 شاخه ساده
a1
21300 21300 -
2 16-18 شاخه ساده a1
19900 19900 -
3 12 کلاف ساده a1
- 22600 -
4 8 کلاف ساده
a1
21200 21200 -
5 20-22
کلاف ساده a1 20200 20200 -
6 28,32 ساده - 19800 19800 --


میلگرد پرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز نحوه  فروش
1 14 شاخه a3 - - پول پیش
2 16 شاخه a3 - - پول پیش
3 18 شاخه a3 -   پول پیش
4 10 شاخه a3 - - پول پیش
5 20 شاخه a3 18900 18950 پول پیش
6 انبار قزوین (پرشین)14 شاخه a3 -   پول پیش

میلگرد سیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز نحوه  پرداخت
1 12-20 شاخه a2 18800 18800 پول پیش
2 12-20 شاخه a3 19000 19000 پول پیش

 

میلگردامیر کبیر با تایید

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز نحوه  پرداخت
1 12 شاخه a3 19850 19850 پول پیش
2 14 شاخه a2 19850 19850 پول پیش
3 16 شاخه a3 19850 19850 پول پیش
4 18-20 شاخه a2 19850 19850 پول پیش

میلگرد اردبیل فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز نحوه  پرداخت
1 10 شاخه a2 - - پول پیش-
2 20 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز نحوه  فروش
1 8 شاخه a2 19900 19950 پول پیش
2 10 شاخه a2 19200 19300 پول پیش
3 12 شاخه a3 19200 19300 پول پیش
4 14 شاخه a3 19200 19300 پول پیش
5 16-28 شاخه a3 19050 19100 پول پیش
6 32 شاخه a3 19200 19300 پول پیش

 

میلگردظفربناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز نحوه  پرداخت
1 8 شاخه a2 19950 19950  
2 10 شاخه آجدار a2 19150 19150 -
3 12 شاخه  آجدار a2 19050 19050 -
4 14 شاخه  آجدار a2 19050 19050 -
5 16 آشاخه  آجدار a2 18950 18950 -
6 18 شاخه a2 18950 18950 -
7 20 شاخه  آجدار a2 18950 18950 -
8 22 آشاخه  آجدار a2 18950 18950 -
9 25 شاخه  آجدار a2 18950 18950 -
10 28 شاخه  آجدار a2 - - -
11 30 شاخه  آجدار   - - -
12 32 شاخه  آجدار - - - -

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز نحوه  پرداخت
1 8 کلاف a3 20600 20500 تحویل اصفهان
2 12 شاخه آجدار a3 19500 19500 -
3 12 کلاف
آجدار
a2 - 20600 -
4 14 شاخه  آجدار a3 19450 19450 -
5 16
آشاخه  آجدار a3 19400 19400 -
6 20-18 شاخه a3 19400 19400 -
7 20-28 شاخه  آجدار a3 19400 19400 -
8 36 شاخه آجدار a3 19700 19700 -
9 20 شاخه  آجدار a3 - 19400 -
10 32 شاخه  آجدار a3 19450 19450 -
11 10 کلاف آجدار a2 20450 21450 -
12 10 شاخه
a3 20500 20500 -

میلگرد سبک آجدار امیر (نوردی)


ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز نحوه  پرداخت
1 12 شاخه a2 - - -
2 14 شاخه سبک  آجدار a2 -   -
3 16 شاخه سبک آجدار a2 -   -
4 18 شاخه  آجدار a3 - - -

میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز نحوه  پرداخت
1 8 شاخه a3 - 20200 -
2 10 شاخه  آجدار a3 - 19400 -
3 14 شاخه  آجدار a3 - 19200 -
4 16 شاخه  آجدار a3 - 19200 -
5 18 شاخه  آجدار a3 - 19200  
6 20 شاخه  آجدار a3 - 19200 -

میلگرد شاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز نحوه  پرداخت
1 8 شاخه a2 20000 20000 -
2 10 شاخه سبک  آجدار a2 19200 19200 -
3 12-14 شاخه سبک آجدار a3 19100 19100 -
4 16-25 شاخه  آجدار a3 19000 19000 -

میلگرد آریان  فولاد(قزوین)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز نحوه  پرداخت
1 10 شاخه a2 19210 - -
2 12 شاخه  آجدار a2 18810 18810 -
3 14 شاخه  آجدار a2 - - -
4 16 شاخه  آجدار a2 18710 - -
5 18 شاخه  آجدار a2 18710 18710  
6 20 شاخه  آجدار a2 18710 18710 -

میلگرد فولاد شمس تهران

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 18800 18800 -
2 18 شاخه a2 18800 17800 -

میلگردشاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه a3 19000 19000 -
2 22 شاخه a3 19000 19000  
3 20 شاخه a3 19000 19000 -

میلگردکاوه تبریز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه -a3 19200 19200 -
2 12 شاخه a3 19200 19200 -
3 16-25 شاخه a3 19050 19050 -

میلگردکاوه ساوه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه -a3 18800 18800 -
2 20 شاخه a3 18800 18800 -
3 - شاخه a3   - -

.

میلگرد یزد احرامیان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز نحوه  فروش
1 6.5 کلاف ساده صنعتی

- 21250 پول پیش
2 25 شاخه a3 - 18950 پول پیش
3 8 کلاف آجدار
a3 - 20600 پول پیش
4 18 شاخه a3 - 18950 پول پیش
5 20 شاخه a3 - 18950 پول پیش
6 40 شاخه a3 - 20800 پول پیش

میلگرد اهواز با تایید

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز نحوه  فروش
1 8 شاخه
a3 20360 20330 پول پیش
2 18-20 شاخه a3 18900 18850 پول پیش
3 14 شاخه a3 18940 - پول پیش
4 16 شاخه a3 18920 18950 پول پیش
5 22-25 شاخه a3 18880 18850 پول پیش
6 8
کلاف a2 20330 20230 پول پیش
[ ۱۳٩٢/٦/٥ ] [ ۱:٤٦ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد اهواز درب کارخانه22/1/91

میلگرد14                       14000 ریال

میلگرد16                      13800ریال

میلگرد18و20و22و25          13700ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٢ ] [ ۱:٢۳ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد ذوب آهن درب کارخانه22/1/91

میلگرد16                                 13800ریال

میلگرد18و20و22و25                  13700ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٢ ] [ ۱:٢۱ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد اردبیل درب کارخانه22/1/91

میلگرد10                    13750ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٢ ] [ ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد بناب درب کارخانه22/1/91

میلگرد18-8                 13950ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٢ ] [ ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه22/1/91

میلگرد8حسن رود                    14550ریال

میلگرد 10 حسن رود                 14000ریال

میلگرد12حسن رود                   ۱3950ریال

میلگرد14حسن رود                   ۱390۰ریال

میلگرد16حسن رود                 13850ریال

میلگرد 18و20حسن رود             ۱375۰ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٢ ] [ ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]
کاهش قیمت محصولات فولادی در بازار
گروه : اقتصادی

دیروز نرخ محصولات فولادی اعم از میلگرد و تیرآهن در بازار تهران تا حدودی کاهش داشت. تیرآهن هم در همه سایزها کاهش داشت؛ به طوری که 14 تا 22، 2 تا 4 هزار تومان کاهش یافت و تیرآهن سایز 24 هم تا 12 هزار تومان در هر شاخه ارزان شد. تیرآهن 27 هم 2 هزار تومان کاهش یافت.

 

 

(آ)

 

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد

[ ۱۳٩۱/۱/٢٢ ] [ ٩:۳٢ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]
کاهش قیمت محصولات فولادی در بازار
گروه : اقتصادی

دیروز نرخ محصولات فولادی اعم از میلگرد و تیرآهن در بازار تهران تا حدودی کاهش داشت. تیرآهن هم در همه سایزها کاهش داشت؛ به طوری که 14 تا 22، 2 تا 4 هزار تومان کاهش یافت و تیرآهن سایز 24 هم تا 12 هزار تومان در هر شاخه ارزان شد. تیرآهن 27 هم 2 هزار تومان کاهش یافت.

 

 

(آ)

 

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد

[ ۱۳٩۱/۱/٢٢ ] [ ٩:٢۸ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]
دلایل نوسان شدید قیمت آهن در اولین ماه سال
گروه : اقتصادی

معاملات بازار آهن در دومین هفته کاری خود در سال جدید با نوسان زیادی روبه‌رو شده؛ به طوری که میلگرد روزانه بین 10 تا 15 تومان نوسان نرخ را تجربه می‌کند و تیرآهن نیز در سایزهای نرمال تا 5 هزار تومان و در سایزهای سنگین تر تا 20 هزار تومان در هر شاخه روند مثبت یا منفی را به صورت لحظه‌ای تجربه می‌کند.

این نوسان‌ها که لحظه‌ای و بسیار پرشتاب است در حالی رخ می‌دهد که بیشتر پیش‌بینی‌هایی که سال گذشته از سوی فعالان و دست‌اندرکاران بازار مطرح می‌شد، نشان از فرآیند یک سویه و افزایشی قیمت‌ها داشت و افراد بسیار کمی پیش‌بینی کاهش یا ثبات قیمت‌ها را داشتند. با توجه به اینکه طبق اظهارات مطرح شده از سوی مقامات دولتی تلاش دولت در سال جدید بیشتر بر اتمام پروژه‌های عمرانی سال قبل است و از آنجا که فرآیند تقاضاها در سال جدید تاکنون روند آرامی داشته در نتیجه پیش‌بینی از آنچه در انتظار بازار فولاد است برای بیشتر معامله‌گران پیچیده شده؛ به خصوص که پیشنهادهایی که تاکنون برای افزایش حجم واردات شمش و تسهیل واردات این کالا مطرح شده نیز هنوز به مرحله اجرا نرسیده و از سوی دیگر واحدهای تولیدی در سال جدید مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را نیز در پیش رو دارند و تمامی این نکات بر ارزیابی‌های متفاوت از آینده بازار تاثیر گذار است.


دلایل نوسان شدید قیمت‌ها در سال جدید
در همین راستا رییس اتحادیه آهن‌فروشان نیز در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به تحولات چند روز اخیر بازار آهن، نوسان مثبت بازار آهن در این چند روز را رشد 30 تا 40 دلاری قیمت جهانی فولاد در هر تن دانسته و در مقابل کاهش قیمت‌ها را نیز که دیروز هم رخ داد، عدم کشش بازار و نبود تقاضای زیاد عنوان کرد.محمد آزاد خاطرنشان کرد: در سال جدید طرح‌های متعددی در بخش شمش فولاد راه اندازی خواهد شد و با توجه به اینکه سال گذشته سنگ آهن سیرجان نیز افتتاح شد و از آنجا که تقاضای زیادی نیز وجود ندارد، در نتیجه بعید به نظر می‌رسد که بازار با مشکل کمبود محصول نهایی مواجه شود حتی با در نظر گرفتن فاز بعدی مسکن مهر. اما این موضوع مشروط به این است که دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها صنایع و واحدهای فولادی را در نظر گرفته و از افزایش شدید هزینه تولید واحدها جلوگیری کند و زمینه استفاده از سنگ آهن داخلی را فراهم کرده و در نهایت طرح‌های توسعه‌ای در بخش شمش نیز به نتیجه برسد.


فاز دوم هدفمندی مهم‌ترین دغدغه فولادی‌ها در سال 91
وی با تاکید بر اینکه در صورتی که در فاز دوم هدفمندی هزینه تولید واحدها افزایش پیدا کند شرایط برای بازار تغییر خواهد کرد، افزود: در نتیجه به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوع بازار فولاد در سال جدید همین نکته است.وی در پاسخ به این سوال که در صورتی که در سال جدید شمش واحدها تامین شود و با افزایش عرضه در مقابل تقاضا مواجه شویم، امکان صادرات وجود دارد یا خیر گفت: بهترین بازار‌هایی که در حال حاضر وجود دارد بازار افغانستان و عراق است و می‌توان به بهترین حالت ممکن از آن استفاده کرد.


احتیاط تجار در معاملات کارمزدی با فولادسازان
در همین حال وی در خصوص موضوع فعالیت کارمزدی واحدهای خصوصی در سال قبل و کاهش حضور آنها در رینگ فولاد بورس خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سال گذشته برخی از واحدها در انجام تعهدات خود کاستی‌های زیادی داشتند، تجار در حال حاضر با احتیاط بیشتری در این حوزه فعالیت می‌کنند و میزان تولید کارمزدی بسیار محدود شده است.وی در خصوص واردات شمش در حال حاضر و مشکلات آن گفت: در حال حاضر شمش در بنادر با قیمت 1150 تومان موجود است؛ اما تنها تفاوتی که نسبت به قبل دارد این است که این کالاها
ال سی(LC) ندارند و خریدها به صورت نقدی انجام می‌شود و با توجه به محدود بودن توان همه تجار و فولادسازان در خرید نقدی، تعداد کمتری می‌توانند در این بخش فعالیت کنند؛ اما بخش خصوصی در هر صورت برای بقای خود باید از این موقعیت استفاده کند.


جزئیات آهن و فولاد میلاد
رییس اتحادیه آهن‌فروشان در خصوص فعالیت شرکت آهن و فولاد میلاد نیز اعلام کرد که مشخصات و آدرس و شرح دیگر اقدامات این شرکت به احتمال زیاد تا پایان فروردین ماه از طریق روزنامه دنیای اقتصاد به اطلاع سهامداران خواهد رسید؛ ضمن اینکه مازاد وجوهی که سهامداران واریز کرده‌اند و در این مدت در حساب بانکی بلوکه شده که در حدود 10میلیارد تومان است، در قالب افزایش سرمایه ثبت خواهد شد.
وی در خصوص اینکه تعدادی از سرمایه‌گذاران برگه سهام تحویل نگرفته‌اند نیز اعلام کرد: این افراد می‌توانند با مراجعه به کارگزاری مپنا برگه سهام خود را دریافت کنند.

 

(آ)

 

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد

[ ۱۳٩۱/۱/٢٢ ] [ ٩:٢٠ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگردآریان فولاددرب کارخانه22  /1/91

میلگرد10                               13900ریال

میلگرد12و14                          13850ریال

میلگرد16و18                         13800ریال

میلگرد20                                13900ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٢ ] [ ۸:٤٦ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد الیگودر درب کارخانه21/1/91

میلگرد 8و10و12کلاف آجدار   13900ریال

میلگرد 8و10ساده                14400ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢۱ ] [ ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه۲۱/1/91

میلگرد8حسن رود                      ۱۴۷۵۰ریال

میلگرد 10 حسن رود                  1۴۱۵0ریال

میلگرد12حسن رود                   ۱۴۱۰0ریال

میلگرد14حسن رود                   ۱۴۰۵۰ریال

میلگرد16حسن رود                 1۴۰۰۰ریال

میلگرد 18و20حسن رود             ۱۳۹۰۰ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢۱ ] [ ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد آریان فولاد۲۱/۱/۹۱

میلگرد۱۰                     ۱۴۰۰۰ریال

میلگرد۱۲.۱۴                      ۱۳۹۵۰ریال

میلگرد ۱۶.۱۸.۲۰                   ۱۳۹۰۰ریال           

[ ۱۳٩۱/۱/٢۱ ] [ ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]
 
بازار قراضه رو به بالا
گروه : بازرگانی

بدلیل رکورد بازراهای فولاد هفته گذشته قیمت جهانی قراضه کمی بهبود داشت.

 

ترک ها در هفته اول آوریل خرید بیشتری از امریکا و اروپا داشتند. گرچه بازار فولاد ترکیه تغییر خاصی نداشته ولی رشد تقاضای عراق و کشورهای افریقایی به بهبود تقاضای قراضه در ترکیه کمک نموده است. ایتالیا و اسپانیا روی تقاضای کشورهای شمال افریقا حساب زیادی باز کرده اند. در امریکا نیز علی رغم افت بازار داخلی، تقاضای صادراتی قیمت قراضه صادراتی این کشور را بالا نگه داشته است. ظاهرا تجار قراضه استراتژی افزایش قیمت را در آوریل ادامه خواهند داد.

هفته گذشته قراضه سنگین کلاس 1 و2 خلوص 20-80 امریکا حدود 3 تا 9 دلار افزایش قیمت داشته به 454 دلار در هر تن رسید و محصول اروپا 437 تا 445 دلار در هر تن سی اف آر ثبت شد. البته ترک ها به قراضه آ3 سی آی اس با قیمت 430 تا 440 دلار سی اند اف ترکیه تمایل بیشتری نشان داده اند چون مدت زمان تحویل آن نیز کوتاه تر است.

 

منبع خبر: مرکز خدمات فولاد

[ ۱۳٩۱/۱/٢۱ ] [ ٩:٥٠ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

[ ۱۳٩۱/۱/٢۱ ] [ ٩:٤۱ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد اصفهان20/1/91

میلگرد16آجدار                              13800ریال

میلگرد آجدار18.20.22.25              13600ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٠ ] [ ٢:٢٠ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد قزوین20/1/91

 میلگرد8آجدار                                14000ریال

میلگرد8شاخه                                 13900ریال

میلگرد10و12و14و16  آجدار               13800ریال        

[ ۱۳٩۱/۱/٢٠ ] [ ٢:٠۳ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه۲۰/1/91

میلگرد8حسن رود                      ۱۴۷۰۰ریال

میلگرد 10 حسن رود                  1۴۲۰0ریال

میلگرد12حسن رود                   ۱۴۱00ریال

میلگرد14حسن رود                   ۱۴0۰۰ریال

میلگرد16حسن رود                1۳۹۵۰ریال

میلگرد 18و20حسن رود            ۱۳۹۰۰ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٠ ] [ ۱:٠٩ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد اصفهان درب کارخانه14/01/91

میلگرد16                             13350  ریال

میلگرد18و20و22و25            13250ریال

 

[ ۱۳٩۱/۱/۱٤ ] [ ٢:٢٩ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه14/01/91

میلگرد8حسن رود                     14150ریال

میلگرد10حسن رود                   13700ریال

میلگرد12و14حسن رود              13650ریال

میلگرد16و18حسن رود             13600ریال

میلگرد20حسن رود                 13550ریال

[ ۱۳٩۱/۱/۱٤ ] [ ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]
نوع و سایز (mm) آنالیز کارخانه قیمت (ریال) محل تحویل
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 13300 کارخانه
میلگرد 18 آجدار A3 اهواز 13050 کارخانه
میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور 13150 کارخانه
میلگرد 18 آجدار A3 کاشان --- کارخانه

  

نوع و سایز (mm) آنالیز کارخانه قیمت (ریال) محل تحویل
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 13250 کارخانه
میلگرد 20 آجدار A3 اهواز 13050 کارخانه
میلگرد 20 آجدار A3 آلیاژی یزد 13400 کارخانه
میلگرد 20 آجدار A3 یزد 13000 کارخانه
میلگرد 20 آجدار A3 میانه 13300 کارخانه

  

نوع و سایز (mm) آنالیز کارخانه قیمت (ریال) محل تحویل
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 13150 کارخانه
میلگرد 22 آجدار A3 اهواز --- کارخانه
میلگرد 22 آجدار A3 کرمانشاه 12850 کارخانه
میلگرد 22 آجدار A3 کاشان --- کارخانه
میلگرد 22 آجدار A3 آلیاژی یزد 13350 کارخانه
میلگرد 22 آجدار A3 یزد 13000 کارخانه

  

نوع و سایز (mm) آنالیز کارخانه قیمت (ریال) محل تحویل
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 13150 کارخانه
میلگرد 25 آجدار A3 اهواز --- کارخانه
میلگرد 25 آجدار A3 یزد 13000 کارخانه
میلگرد 25 آجدار A3 کاشان --- کارخانه
میلگرد 25 آجدار A3 آلیاژی یزد 13250 کارخانه

  

نوع و سایز (mm) آنالیز کارخانه قیمت (ریال) محل تحویل
میلگرد 28 آجدار A3 آلیاژی یزد 13150 کارخانه
میلگرد 28 آجدار A3 کاشان 13250 انبار اصفهان

  

نوع و سایز (mm) آنالیز کارخانه قیمت (ریال) محل تحویل
میلگرد 30 آجدار A3 آلیاژی یزد 13150 کارخانه

  

نوع و سایز (mm) آنالیز کارخانه قیمت (ریال) محل تحویل
میلگرد 32 آجدار A3 کاشان 13250 کارخانه
میلگرد 32 آجدار A3 آلیاژی یزد 13150 کارخانه
میلگرد 36 آجدار A3 آلیاژی یزد 13150 کارخانه

 

[ ۱۳٩٠/۱٢/٢٥ ] [ ۱:٢۱ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

  

نوع و سایز (mm) آنالیز کارخانه قیمت (ریال) محل تحویل
5.5  کلاف ساده کششی روس-اوکراین 12350 بندر انزلی
6.5  کلاف ساده کششی روس-اوکراین 12050 بندر انزلی
6.5  کلاف ساده کششی چین 11950 بندر امام
6.5  کلاف ساده کششی چین 11850 اهواز

  

نوع و سایز (mm) آنالیز کارخانه قیمت (ریال) محل تحویل
8   کلاف آجدار A2 یزد 13150 کارخانه
8   کلاف آجدار A2 تاکستان 13060 کارخانه
8   کلاف آجدار A2 نوشهر 13060 کارخانه
8   کلاف آجدار A2 الیگودرز 12750 کارخانه
8   کلاف آجدار A2 اهواز 12850 کارخانه
8  شاخه آجدار A2 قزوین 13120 کارخانه
8  شاخه آجدار A2 ظفر بناب 13050 کارخانه
8  شاخه آجدار A2 اهواز --- کارخانه

  

نوع و سایز (mm) آنالیز کارخانه قیمت (ریال) محل تحویل
10 کلاف آجدار A2 الیگودرز 12750 کارخانه
10 شاخه آجدار A3 ظفر بناب 13050 کارخانه
10 شاخه آجدار A3 کاشان 13650 کارخانه
10 شاخه آجدار A2 البرز --- کارخانه
10 شاخه آجدار A2 قزوین 13120 کارخانه
10 شاخه آجدار A2 پارس آرمان 13070 کارخانه
10 شاخه آجدار A2 نوشهر 13110 کارخانه

  

نوع و سایز (mm) آنالیز کارخانه قیمت (ریال) محل تحویل
12 شاخه آجدار A2 آریا 12980 کارخانه
12 شاخه آجدار A3 کرمان 13200 کارخانه
12 شاخه آجدار A3 الیگودرز 12750 کارخانه
12 شاخه آجدار A2 قزوین 13120 کارخانه
12 شاخه آجدار A2 تاکستان 13110 کارخانه
12 شاخه آجدار A2 نوشهر 13110 کارخانه
12 شاخه آجدار A3 سیرجان 13300 کارخانه
12 شاخه آجدار A3 نوین سمنان 13050 کارخانه

  

نوع و سایز (mm) آنالیز کارخانه قیمت (ریال) محل تحویل
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 13700 کارخانه
میلگرد 14 آجدار A3 سیرجان 13300 کارخانه
میلگرد 14 آجدار A3 آریاذوب 13150 کارخانه
میلگرد 14 آجدار A2 اهواز 13650 کارخانه
میلگرد 14 آجدار A2 قزوین 13120 کارخانه
میلگرد 14 آجدار A2 نوشهر 13110 کارخانه
میلگرد 14 آجدار A3 نور یزد 13100 کارخانه
میلگرد 14 آجدار A3 یزد 13350 کارخانه
میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر 13100 کارخانه
میلگرد 14 آجدار A3 ظفر بناب 13000 کارخانه
میلگرد 14 آجدار A3 کاشان 13400 کارخانه
میلگرد 14 آجدار A3 دماوند 13050 کارخانه

  

نوع و سایز (mm) آنالیز کارخانه قیمت (ریال) محل تحویل
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 13350 کارخانه
میلگرد 16 آجدار A3 کرمان 13250 کارخانه
میلگرد 16 آجدار A2 قزوین 13120 کارخانه
میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر 13100 کارخانه
میلگرد 16 آجدار A3 نیک صدرا مشهد 13100 کارخانه
میلگرد 16 آجدار A3 یزد 13350 کارخانه
میلگرد 16 آجدار A3 ظفر بناب 13000 کارخانه
میلگرد 16 آجدار A3 کاشان 13350 کارخانه
میلگرد 16 آجدار A3 اهواز 13050 کارخانه
[ ۱۳٩٠/۱٢/٢٥ ] [ ۱:٠٩ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه24/12/90

میلگرد8حسن رود                      13950ریال

میلگرد10حسن رود                     13550ریال

میلگرد12حسن رود                     13500ریال

میلگرد14حسن رود                     13500ریال

میلگرد16حسن رود                   13500ریال

میلگرد18و20حسن رود             13400ریال      

[ ۱۳٩٠/۱٢/٢٤ ] [ ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد مورخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۰

ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۱ ۸ آجدار - کلاف تاکستان --- ۱۳۱۴۰ --- --- ---   ۱۱:۵۹
۲ ۸ آجدار - شاخه قزوین --- ۱۳۱۴۰ --- --- ---   ۱۱:۵۹
میلگرد ۱۰
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۳ ۱۰ آجدار - شاخه قزوین --- ۱۳۱۴۰ --- --- ---   ۱۱:۵۹
میلگرد ۱۲
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۴ ۱۲ آجدار A2 شاخه تاکستان --- ۱۳۱۴۰ --- --- ---   ۱۱:۵۹
۵ ۱۲ آجدار A2 شاخه قزوین --- ۱۳۱۴۰ --- --- ---   ۱۱:۵۹
میلگرد ۱۴
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۶ ۱۴ آجدار A2 شاخه قزوین --- ۱۳۱۴۰ --- --- ---   ۱۱:۵۹
۷ ۱۴ آجدار A3 شاخه کاشان --- ۱۳۵۲۰ --- --- ---   ۱۱:۵۹
میلگرد ۱۶
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۸ ۱۶ آجدار A3 شاخه اهواز --- ۱۳۱۵۰ --- --- ---   ۱۱:۵۹
۹ ۱۶ آجدار A3 شاخه ذوب آهن --- ۱۳۳۲۰ --- --- ---   ۱۱:۵۹
۱۰ ۱۶ آجدار A2 شاخه قزوین --- ۱۳۱۴۰ --- --- ---   ۱۱:۵۹
۱۱ ۱۶ آجدار A3 شاخه کاشان --- ۱۳۳۲۰ --- --- ---   ۱۱:۵۹
میلگرد ۱۸
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۱۲ ۱۸ آجدار A3 شاخه اهواز --- ۱۳۱۲۰ --- --- ---   ۱۱:۵۹
۱۳ ۱۸ آجدار A3 شاخه ذوب آهن --- ۱۳۲۷۰ --- --- ---   ۱۱:۵۹
۱۴ ۱۸ آجدار A3 شاخه کاشان --- ۱۳۲۷۰ --- --- ---   ۱۱:۵۹
میلگرد ۲۰
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۱۵ ۲۰ آجدار A3 شاخه اهواز --- ۱۳۱۲۰ --- --- ---   ۱۱:۵۹
۱۶ ۲۰ آجدار A3 شاخه کاشان --- ۱۳۲۷۰ --- --- ---   ۱۱:۵۹
میلگرد ۲۲
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۱۷ ۲۲ آجدار A3 شاخه ذوب آهن --- ۱۳۱۷۰ --- --- ---   ۱۱:۵۹
میلگرد ۲۵
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۱۸ ۲۵ آجدار A3 شاخه ذوب آهن --- ۱۳۱۷۰ --- --- ---   ۱۱:۵۹
۱۹ ۲۵ آجدار A3 شاخه کاشان --- ۱۳۱۷۰ --- --- ---  
[ ۱۳٩٠/۱٢/٢٤ ] [ ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]
تداوم نوسان قیمت فولاد در روز‌های پایانی سال
گروه : اقتصادی

در روز‌های پایانی سال‌جاری، بازار فولاد شاهد نوسان اندک قیمت در بازار غیررسمی است. در معاملات روز سه‌شنبه 23 اسفند ماه جاری، میلگرد کرمانشاه و بناب رشد 10 تومانی قیمت را تجربه کرد. شمش کیمیا با کاهش نرخ به بازار غیر رسمی عرضه شد.

 


 

(آ)

 

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد

[ ۱۳٩٠/۱٢/٢٤ ] [ ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه23/12/90

میلگرد8حسن رود                      13950ریال

میلگرد10حسن رود                     13550ریال

میلگرد12حسن رود                     13500ریال

میلگرد14حسن رود                     13500ریال

میلگرد16حسن رود                   13500ریال

میلگرد18و20حسن رود             13400ریال     

[ ۱۳٩٠/۱٢/٢۳ ] [ ٢:٠٤ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد مورخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۰

ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۱ ۶.۵ ساده - کلاف روس ۱۲۰۷۰ --- ۱۲۰۷۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
میلگرد ۸
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۲ ۸ آجدار - کلاف الیگودرز ۱۲۵۷۰ --- ۱۲۵۷۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
۳ ۸ آجدار - شاخه فابریک قزوین ۱۳۲۷۰ --- ۱۳۲۷۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
میلگرد ۱۰
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۴ ۱۰ آجدار - شاخه الماس ۱۳۲۷۰ --- ۱۳۲۷۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
۵ ۱۰ آجدار A3 شاخه فابریک اهواز ۱۳۱۴۰ --- ۱۳۱۴۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
۶ ۱۰ آجدار - شاخه فولاد ثناء ۱۳۲۲۰ --- ۱۳۲۲۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
۷ ۱۰ ساده A2 شاخه فابریک فولاد ثناء ۱۲۳۲۰ --- ۱۲۳۲۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
۸ ۱۰ آجدار A2 شاخه همدان ۱۳۱۴۰ --- ۱۳۱۴۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
۹ ۱۰ آجدار - شاخه پارس آرمان ۱۳۲۷۰ --- ۱۳۲۷۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
میلگرد ۱۲
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۱۰ ۱۲ آجدار A2 شاخه آریا ۱۳۲۷۰ --- ۱۳۲۷۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
۱۱ ۱۲ آجدار A2 شاخه فولاد ثناء ۱۳۲۷۰ --- ۱۳۲۷۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
میلگرد ۱۴
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۱۲ ۱۴ آجدار A3 شاخه فولاد ثناء ۱۳۲۷۰ --- ۱۳۲۷۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
۱۳ ۱۴ آجدار A3 شاخه نیشابور ۱۳۳۷۰ --- ۱۳۳۷۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
۱۴ ۱۴ آجدار A3 شاخه کاشان ۱۳۳۷۰ --- ۱۳۳۷۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
میلگرد ۱۶
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۱۵ ۱۶ آجدار A3 شاخه البرز ۱۳۲۷۰ --- ۱۳۲۷۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
۱۶ ۱۶ آجدار A3 شاخه دماوند ۱۳۲۷۰ --- ۱۳۲۷۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
۱۷ ۱۶ آجدار A3 شاخه کاشان ۱۳۳۷۰ --- ۱۳۳۷۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
میلگرد ۱۸
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۱۸ ۱۸ آجدار A3 شاخه ذوب آهن ۱۳۴۷۰ --- ۱۳۴۷۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
۱۹ ۱۸ آجدار A3 شاخه نیشابور ۱۳۴۷۰ --- ۱۳۴۷۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
۲۰ ۱۸ آجدار A3 شاخه کاشان ۱۳۴۷۰ --- ۱۳۴۷۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
میلگرد ۲۰
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۲۱ ۲۰ آجدار A3 شاخه اهواز ۱۳۲۷۰ --- ۱۳۲۷۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
۲۲ ۲۰ آجدار A3 شاخه ذوب آهن ۱۳۲۷۰ --- ۱۳۲۷۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
۲۳ ۲۰ آجدار A3 شاخه میانه ۱۳۲۷۰ --- ۱۳۲۷۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
۲۴ ۲۰ آجدار A3 شاخه نیشابور ۱۳۲۷۰ --- ۱۳۲۷۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
۲۵ ۲۰ آجدار A3 شاخه پرشین فولاد ۱۳۲۴۰ --- ۱۳۲۴۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
میلگرد ۲۲
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۲۶ ۲۲ آجدار A3 شاخه کاشان ۱۳۳۲۰ --- ۱۳۳۲۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
میلگرد ۲۵
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۲۷ ۲۵ آجدار A3 شاخه ذوب آهن ۱۳۲۲۰ --- ۱۳۲۲۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
۲۸ ۲۵ آجدار A3 شاخه کاشان ۱۳۲۲۰ --- ۱۳۲۲۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
میلگرد ۲۸
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۲۹ ۲۸ آجدار A3 شاخه کاشان ۱۳۲۷۰ --- ۱۳۲۷۰ --- ۰%   ۱۲:۵۱
میلگرد ۳۲
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۳۰ ۳۲ آجدار A3 شاخه کاشان ۱۳۰۷۰ --- ۱۳۰۷۰ --- ۰%  
[ ۱۳٩٠/۱٢/٢۳ ] [ ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه22/12/90

میلگرد8حسن رود                      13900ریال

میلگرد10حسن رود                     13550ریال

میلگرد12حسن رود                     13500ریال

میلگرد14حسن رود                     13500ریال

میلگرد16حسن رود                   13450ریال

میلگرد18و20حسن رود             13400ریال       

[ ۱۳٩٠/۱٢/٢٢ ] [ ٢:٢۳ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرزد حسن رود درب کارخانه22/12/90

میلگرد8حسن رود                      13900ریال

میلگرد10حسن رود                     13550ریال

میلگرد12حسن رود                     13500ریال

میلگرد14حسن رود                     13500ریال

میلگرد16حسن رود                   13450ریال

میلگرد18و20حسن رود             13400ریال       

[ ۱۳٩٠/۱٢/٢٢ ] [ ۱:۳٥ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]
افتتاح رسمی خط تولید میلگرد 400 هزار تنی مجتمع فولاد آریا ذوب
گروه : میلگرد

خط تولید میلگرد 400 هزار تنی مجتمع فولاد آریا ذوب دیروز با حضور محمد رضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور در شهر صنعتی اشتهارد به صورت رسمی آغاز به‌کار کرد. معاون اول رییس‌جمهور در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش سرمایه‌گذاران این پروژه در بخش صنعت فولاد کشور، گفت: امید است که واحدهای تولیدی مشابه نیز در منطقه اشتهارد احداث و راه‌اندازی شوند.

وی با اشاره به اینکه اشتهارد با ویژگی‌های بسیار از مناطق بی‌نظیر کشور محسوب می‌شود، افزود: تنها مشکل این منطقه کمبود آب است که باید هرچه سریعتر آب مورد نیاز آن تامین شود.
رحیمی تصریح کرد: باید بر اساس مطالعه و کارکارشناسی و کمک استانداری البرز، تیم ویژه‌ای از کارشناسان برای بررسی انتقال آب به منطقه اشتهارد مامور شوند که البته دولت نیز باید در این زمینه حمایت کند.


وی همچنین از مقدمات تبدیل اشتهارد به شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: این منطقه به دلیل برخورداری از مزایای فراوان باید به شهرستان تبدیل شود و امید است که در اولین فرصت این امر اجرایی شود.


معاون اول رییس‌جمهور ابراز امیدواری کرد، در سال‌های آینده گام‌های اساسی برای سرمایه‌گذاری‌های کلان برای اتمام پروژه‌هایی با بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی در کشور برداشته شود.
وی افزود: در هفته گذشته منابع لازم در اختیار پروژه‌های بزرگ قرار گرفت به گونه‌ای که دولت برای تحقق این امر بخشی از املاک، اموال و دارایی‌های خود را به فروش خواهد گذاشت.
رحیمی تصریح کرد: بر اساس تمهیدات اندیشیده شده سه برابر بودجه عمرانی کشور در یک سال، در سال آینده برای اتمام پروژه‌های بزرگ نیمه تمام اختصاص خواهد یافت.


به گفته وی، برای مثال در پارس‌جنوبی حدود 32 فاز در دست اتمام است که در سال گذشته با 4 پیمانکار ایرانی به میزان 22 هزار میلیارد تومان قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد شد، در صورتی که سرمایه‌های لازم برای 30 پروژه اختصاص یابد، تولیدات پارس‌جنوبی به دو برابر صادرات نفت طی یک سال خواهد رسید.


معاون اول رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: اگر از طریق هر بخش از 30 فاز پارس جنوبی 4 میلیارد دلار صادرات صورت گیرد، میزان صادرات آن به 120 میلیارد دلار خواهد رسید. وی با اشاره به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در بخش برق و نیرو، گفت: هم‌اکنون سالانه یک هزار مگاوات برق به کشور عراق صادر می‌شود که امید است در آینده به یک هزارو 200 مگاوات افزایش یابد.


رحیمی با بیان اینکه ایران درزمینه برق در ردیف 15 جهان قرار دارد، افزود: از این رو در این بخش سرمایه‌گذاری کلان بسیار ضروری است.
وی همچنین به اختصاص سرمایه‌گذاری‌های کلان در سایر بخش‌های کشور از جمله مسکن، صنعت و معدن اشاره کرد.
معاون اول رییس‌جمهور در پایان از سرمایه‌گذاران فولاد آریا ذوب خواست تا با حمایت دولت صنعت فولاد را در کشور گسترش داده تا بستر مناسب برای صادرات فراهم شود. محمد جابریان رییس هیات‌مدیره مجتمع فولاد آریا ذوب نیز در مراسم افتتاح خط تولید میلگرد 400 هزار تنی تصریح کرد: این کارخانه در ابتدا با تولید 25 هزار تن میلگرد کار خود را آغاز کرد و پس از آن به 100 هزار تن و هم‌اکنون نیز با توجه به نیاز منطقه به 400 هزار تن افزایش داد.


وی گفت: 60 درصد از خط تولید میلگرد 400 هزار تنی به دست متخصصان ایرانی ساخته شده و امید است که در راه‌اندازی کارخانه‌های بعدی به صد در صد ساخت داخل دست یابیم.
رییس هیات‌مدیره مجتمع فولاد آریا ذوب به ضرورت راه‌اندازی واحد ذوب در این منطقه اشاره کرد و افزود: برای تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید میلگرد، این امر تحقق خواهد یافت.
به گفته وی، هم‌اکنون حدود 420 نفر در خط تولید میلگرد مجتمع فولاد آریا ذوب مشغول به کار هستند.


مدیر عامل خط تولید میلگرد 400 هزار تنی مجتمع فولاد آریا ذوب نیز در این مراسم تصریح کرد: طرح توسعه این خط از تاریخ اول مرداد سال جاری آغاز شد که پیش‌بینی می‌شود سال آینده به ظرفیت اسمی تولید 400 هزار تن برسد.


مهدی جابریان میزان سرمایه‌گذاری خط تولید یاد شده را حدود 600 میلیارد ریال برشمرد و خاطرنشان کرد: این واحد تاکنون از هیچ گونه تسهیلات بانکی استفاده نکرده است.
وی گفت: خط تولید میلگرد 400 هزار تنی فعلی از سال 83 با تولید 20 هزار تن میلگرد آغار به کار کرد و در سال 86 به 100 هزار تن و در سال 90 به 400 هزار تن افزایش یافت.
مدیر عامل مجتمع فولاد آریا ذوب از طرح‌های توسعه فولاد در شهرستان‌های دیگر خبر داد و افزود: امید است با حمایت دولت ظرفیت خط تولید میلگرد یادشده به یک میلیون تن برسد.
وی از برنامه راه‌اندازی خط ذوب 500 هزار تنی نیز خبر داد و تصریح کرد: هم‌اکنون برای تحقق این امر با کمبود زیرساخت‌های لازم از جمله برق مواجهیم.
جابریان به کاهش مصرف انرژی در بخش فولاد بر اساس استاندارد‌های تعریف شده اشاره و خاطرنشان کرد: دراین مجتمع با توجه به نصب ماشین‌آلات، مصرف انرژی را به میزان 20 تا 25 درصد کاهش دادیم.


مجتمع آریا ذوب با ظرفیت 400 هزار تن تولید میلگرد فولادی - ساختمانی و اشتغالزایی 400 نفر به طور مستقیم و اشتغالزایی 2 هزار نفر به طور غیر‌مستقیم روز گذشته آغاز به کار کرد.
مجتمع فولاد آریا ذوب فعالیت خود را در زمینه ذوب و نورد از سال 1383 آغاز به کار کرده و پس از 7 سال تولید انواع میلگرد را با استاندارد ایزو 6935 مطابق با استاندارد3132 ایران ادامه می‌دهد. محصولات این شرکت تولید میلگرد آجدار از سایز 8 الی 32 و،A4،A3 است که مقاومت کششی بالا و ضریب چسبندگی بیشتر با بتن را دارد و تولید میلگرد ساده را نیز از سایز 8 تا 32 که از مصارف خاص آن کاربرد در پروژه‌های سد‌‌سازی و پل‌‌سازی است در دست اجرا دارد. (آ)

 

[ ۱۳٩٠/۱٢/٢٢ ] [ ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۰

ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۱ ۶.۵ ساده - کلاف روس ۱۲۰۷۰ --- ۱۱۹۲۰ --- ۱.۲% ۲۰۰۰kg ۱۲:۳۰
میلگرد ۸
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۲ ۸ آجدار - کلاف الیگودرز ۱۲۵۷۰ --- --- --- ---   ۱۲:۳۰
۳ ۸ آجدار - شاخه قزوین --- ۱۳۱۴۰ --- --- ---   ۱۲:۲۲
۴ ۸ آجدار - شاخه فابریک قزوین ۱۳۲۷۰ --- --- --- ---   ۱۲:۳۰
میلگرد ۱۰
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۵ ۱۰ آجدار - شاخه الماس ۱۳۲۷۰ --- ۱۲۹۷۰ --- ۲.۳%   ۱۲:۳۱
۶ ۱۰ آجدار A3 شاخه فابریک اهواز ۱۳۱۴۰ --- --- --- ---   ۱۲:۳۱
۷ ۱۰ آجدار - شاخه فولاد ثناء ۱۳۲۲۰ --- ۱۲۸۲۰ --- ۳%   ۱۲:۲۹
۸ ۱۰ ساده A2 شاخه فابریک فولاد ثناء ۱۲۳۲۰ --- ۱۲۱۲۰ --- ۱.۶%   ۱۲:۲۹
۹ ۱۰ آجدار - شاخه قزوین --- ۱۳۱۴۰ --- --- ---   ۱۲:۲۲
۱۰ ۱۰ ساده - شاخه قزوین --- ۱۳۱۴۰ --- --- ---   ۱۲:۲۲
۱۱ ۱۰ آجدار A2 شاخه همدان ۱۳۱۴۰ --- ۱۲۷۴۰ --- ۳%   ۱۲:۳۱
۱۲ ۱۰ آجدار - شاخه پارس آرمان ۱۳۲۷۰ --- ۱۲۹۷۰ --- ۲.۳%   ۱۲:۳۱
میلگرد ۱۲
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۱۳ ۱۲ آجدار A2 شاخه آریا ۱۳۲۷۰ --- ۱۳۰۲۰ --- ۱.۹%   ۱۲:۳۱
۱۴ ۱۲ آجدار A2 شاخه فولاد ثناء ۱۳۲۷۰ --- ۱۲۹۷۰ --- ۲.۳%   ۱۲:۲۹
۱۵ ۱۲ آجدار A2 شاخه قزوین --- ۱۳۱۴۰ --- --- ---   ۱۲:۲۲
میلگرد ۱۴
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۱۶ ۱۴ آجدار A3 شاخه اهواز --- ۱۳۳۷۰ --- --- ---   ۱۲:۲۱
۱۷ ۱۴ آجدار A3 شاخه فولاد ثناء ۱۳۲۷۰ --- ۱۳۱۷۰ --- ۰.۸%   ۱۲:۲۹
۱۸ ۱۴ آجدار A2 شاخه قزوین --- ۱۳۱۴۰ --- --- ---   ۱۲:۲۲
۱۹ ۱۴ آجدار A3 شاخه نیشابور ۱۳۳۷۰ --- ۱۳۲۷۰ --- ۰.۷%   ۱۲:۲۸
۲۰ ۱۴ آجدار A3 شاخه کاشان ۱۳۳۷۰ --- ۱۳۲۷۰ --- ۰.۷%   ۱۲:۲۵
میلگرد ۱۶
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۲۱ ۱۶ آجدار A3 شاخه البرز ۱۳۲۷۰ --- ۱۳۰۲۰ --- ۱.۹%   ۱۲:۳۲
۲۲ ۱۶ آجدار A3 شاخه اهواز --- ۱۳۳۲۰ --- --- ---   ۱۲:۲۱
۲۳ ۱۶ آجدار A3 شاخه دماوند ۱۳۲۷۰ --- ۱۳۰۲۰ --- ۱.۹%   ۱۲:۳۲
۲۴ ۱۶ آجدار A3 شاخه ذوب آهن --- ۱۳۴۷۰ --- ۱۳۵۲۰ ۰.۴%-   ۱۲:۲۱
۲۵ ۱۶ آجدار A2 شاخه قزوین --- ۱۳۱۴۰ --- --- ---   ۱۲:۲۲
۲۶ ۱۶ آجدار A3 شاخه کاشان ۱۳۳۷۰ --- --- --- ---   ۱۲:۲۵
میلگرد ۱۸
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۲۷ ۱۸ آجدار A3 شاخه ذوب آهن ۱۳۴۷۰ ۱۳۳۷۰ ۱۳۱۷۰ ۱۳۴۷۰ ۰.۷۵%   ۱۲:۲۱
۲۸ ۱۸ آجدار A3 شاخه نیشابور ۱۳۴۷۰ --- ۱۳۱۷۰ --- ۲.۲%   ۱۲:۲۸
۲۹ ۱۸ آجدار A3 شاخه کاشان ۱۳۴۷۰ --- ۱۳۱۷۰ --- ۲.۲%   ۱۲:۲۵
میلگرد ۲۰
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۳۰ ۲۰ آجدار A3 شاخه اهواز ۱۳۲۷۰ --- ۱۳۰۲۰ --- ۱.۹%   ۱۲:۳۳
۳۱ ۲۰ آجدار A3 شاخه ذوب آهن ۱۳۲۷۰ ۱۳۳۷۰ ۱۳۰۲۰ ۱۳۴۷۰ ۰.۶%   ۱۲:۲۳
۳۲ ۲۰ آجدار A3 شاخه میانه ۱۳۲۷۰ --- ۱۳۰۲۰ --- ۱.۹%   ۱۲:۳۳
۳۳ ۲۰ آجدار A3 شاخه نیشابور ۱۳۲۷۰ --- ۱۳۰۷۰ --- ۱.۵%   ۱۲:۲۸
۳۴ ۲۰ آجدار A3 شاخه پرشین فولاد ۱۳۲۴۰ --- ۱۲۹۴۰ --- ۲.۳%   ۱۲:۳۳
میلگرد ۲۲
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۳۵ ۲۲ آجدار A3 شاخه ذوب آهن --- ۱۳۲۷۰ --- ۱۳۴۲۰ ۱.۱%-   ۱۲:۲۱
۳۶ ۲۲ آجدار A3 شاخه کاشان ۱۳۳۲۰ --- ۱۲۹۷۰ --- ۲.۶%   ۱۲:۲۵
میلگرد ۲۵
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۳۷ ۲۵ آجدار A3 شاخه ذوب آهن ۱۳۲۲۰ ۱۳۲۷۰ ۱۲۹۷۰ ۱۳۴۲۰ ۰.۴%   ۱۲:۲۳
۳۸ ۲۵ آجدار A3 شاخه کاشان ۱۳۲۲۰ --- ۱۲۹۷۰ --- ۱.۹%   ۱۲:۲۵
میلگرد ۲۸
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۳۹ ۲۸ آجدار A3 شاخه کاشان ۱۳۲۷۰ --- ۱۳۰۲۰ --- ۱.۹%   ۱۲:۲۵
میلگرد ۳۲
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۴۰ ۳۲ آجدار A3 شاخه کاشان ۱۳۰۷۰ --- --- --- ---
[ ۱۳٩٠/۱٢/٢٠ ] [ ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد مورخ ۰۷ اسفند ۱۳۹۰

ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۱ ۶.۵ ساده - کلاف روس ۱۱۴۷۰ --- ۱۱۲۷۰ --- ۱.۷%   ۱۲:۰۶
۲ ۶.۵ ساده A3 کلاف نطنز ۱۱۴۷۰ --- --- --- ---   ۱۲:۰۶
میلگرد ۸
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۳ ۸ آجدار - کلاف اهواز --- ۱۲۷۴۰ --- --- ---   ۱۲:۱۷
۴ ۸ آجدار - کلاف تاکستان --- ۱۲۰۸۰ --- --- ---   ۱۱:۵۰
۵ ۸ آجدار - شاخه حسن رود ۱۳۱۴۰ --- --- --- ---   ۱۲:۰۷
۶ ۸ آجدار - کلاف نطنز ۱۱۹۷۰ --- ۱۱۹۷۰ --- ۰%   ۱۲:۱۴
۷ ۸ آجدار - کلاف نوشهر ۱۲۰۸۰ --- --- --- ---   ۱۱:۵۰
میلگرد ۱۰
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۸ ۱۰ آجدار - شاخه البرز ۱۲۳۷۰ --- ۱۲۱۷۰ --- ۱.۶%   ۱۲:۱۰
۹ ۱۰ آجدار - شاخه حسن رود ۱۲۷۹۰ --- --- --- ---   ۱۲:۰۷
۱۰ ۱۰ آجدار - شاخه فولاد ثناء ۱۲۱۷۰ --- ۱۲۰۷۰ --- ۰.۸%   ۱۲:۱۰
۱۱ ۱۰ ساده A2 شاخه فابریک فولاد ثناء ۱۱۵۷۰ --- ۱۱۵۷۰ --- ۰%   ۱۲:۱۰
۱۲ ۱۰ ساده - شاخه فابریک قزوین ۱۲۱۴۰ --- --- --- ---   ۱۱:۵۱
۱۳ ۱۰ آجدار - شاخه پارس آرمان ۱۲۰۹۰ --- --- --- ---   ۱۱:۵۱
میلگرد ۱۲
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۱۴ ۱۲ آجدار - شاخه حسن رود ۱۲۷۴۰ --- --- --- ---   ۱۲:۰۷
میلگرد ۱۴
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۱۵ ۱۴ آجدار A3 شاخه اهواز ۱۲۴۲۰ ۱۲۲۲۰ --- ۱۲۲۲۰ ۰%   ۱۲:۱۴
۱۶ ۱۴ آجدار - شاخه حسن رود ۱۲۶۹۰ --- --- --- ---   ۱۲:۰۷
۱۷ ۱۴ آجدار A3 شاخه ذوب آهن --- ۱۲۷۵۰ --- --- ---   ۱۲:۱۷
۱۸ ۱۴ آجدار A3 شاخه فولاد ثناء ۱۲۲۷۰ --- ۱۲۱۷۰ --- ۰.۸%   ۱۲:۱۱
۱۹ ۱۴ آجدار A2 شاخه نوشهر ۱۲۰۸۰ --- --- --- ---   ۱۱:۵۱
۲۰ ۱۴ آجدار A3 شاخه نیشابور ۱۲۴۷۰ --- ۱۲۲۷۰ --- ۱.۶%   ۱۲:۱۴
میلگرد ۱۶
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۲۱ ۱۶ آجدار - شاخه حسن رود ۱۲۶۴۰ --- --- --- ---   ۱۲:۰۷
۲۲ ۱۶ آجدار A3 شاخه ذوب آهن --- ۱۲۳۷۰ --- ۱۲۳۲۰ ۰.۴%   ۱۲:۱۷
۲۳ ۱۶ آجدار A3 شاخه نیشابور ۱۲۴۷۰ --- ۱۲۲۲۰ --- ۲%   ۱۲:۱۵
میلگرد ۱۸
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۲۴ ۱۸ آجدار - شاخه حسن رود ۱۲۵۹۰ --- --- --- ---   ۱۲:۰۷
۲۵ ۱۸ آجدار A3 شاخه ذوب آهن --- ۱۲۲۷۰ --- ۱۲۲۷۰ ۰%   ۱۲:۱۷
۲۶ ۱۸ آجدار A3 شاخه میانه ۱۲۳۷۰ --- ۱۲۰۷۰ --- ۲.۴%   ۱۲:۰۶
۲۷ ۱۸ آجدار A3 شاخه نیشابور ۱۲۳۷۰ --- ۱۲۱۲۰ --- ۲%   ۱۲:۰۶
۲۸ ۱۸ آجدار A3 شاخه پرشین فولاد ۱۲۲۹۰ --- --- --- ---   ۱۲:۰۶
میلگرد ۲۰
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۲۹ ۲۰ آجدار A3 شاخه اهواز --- ۱۲۲۲۰ --- ۱۲۱۷۰ ۰.۴%   ۱۲:۱۷
۳۰ ۲۰ آجدار A3 شاخه ذوب آهن ۱۲۵۷۰ ۱۲۳۲۰ ۱۲۳۲۰ ۱۲۲۷۰ ۱.۲%   ۱۲:۰۹
۳۱ ۲۰ آجدار A3 شاخه شاهرود ۱۲۵۲۰ --- --- --- ---   ۱۲:۰۹
۳۲ ۲۰ آجدار A3 شاخه نیشابور ۱۲۶۲۰ --- ۱۲۵۲۰ --- ۰.۸%   ۱۲:۰۹
۳۳ ۲۰ آجدار A3 شاخه کاشان ۱۲۵۷۰ --- ۱۲۳۲۰ --- ۲%   ۱۲:۰۹
میلگرد ۲۲
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۳۴ ۲۲ آجدار A2 شاخه اهواز --- ۱۲۰۷۰ --- ۱۲۰۷۰ ۰%   ۱۲:۱۷
۳۵ ۲۲ آجدار A3 شاخه اهواز ۱۲۲۷۰ --- ۱۲۰۷۰ --- ۱.۶%   ۱۲:۰۹
۳۶ ۲۲ آجدار A3 شاخه ذوب آهن ۱۲۳۲۰ ۱۲۲۹۰ ۱۲۰۷۰ ۱۲۲۲۰ ۱.۳%   ۱۲:۰۹
۳۷ ۲۲ آجدار A3 شاخه نیشابور ۱۲۳۷۰ --- ۱۲۱۷۰ --- ۱.۶%   ۱۲:۰۹
میلگرد ۲۵
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۳۸ ۲۵ آجدار A2 شاخه اهواز --- ۱۲۰۷۰ --- ۱۲۰۷۰ ۰%   ۱۲:۱۷
۳۹ ۲۵ آجدار A3 شاخه ذوب آهن ۱۲۳۷۰ ۱۲۲۹۰ ۱۲۱۷۰ ۱۲۲۲۰ ۱.۱%   ۱۲:۰۸
۴۰ ۲۵ آجدار A3 شاخه پرشین فولاد ۱۲۲۹۰ --- --- --- ---   ۱۲:۰۸
۴۱ ۲۵ آجدار A3 شاخه کاشان ۱۲۳۷۰ --- ۱۲۱۷۰ --- ۱.۶%   ۱۲:۰۸
میلگرد ۲۸
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۴۲ ۲۸ آجدار A3 شاخه کاشان ۱۲۶۷۰ --- ۱۲۶۷۰ --- ۰%   ۱۲:۰۸
میلگرد ۳۲
ردیفسایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت بنگاه قیمت کارخانهقیمتهای روز قبلدرصد تغییراتنمودارتوضیحاتساعت
۴۳ ۳۲ آجدار A3 شاخه کاشان ۱۲۵۷۰ --- ۱۲۴۷۰ --- ۰.۸%   ۱۲:۱۱

 

[ ۱۳٩٠/۱٢/٧ ] [ ٢:٠۳ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

لیست قیمت میلگرد حسن رودبتاریخ04/12/90

میلگرد8حسن رود     13050ریال

میلگرد10حسن رود   12700ریال

میلگرد12حسن رود    12650ریال

میلگرد14حسن رود   12550ریال

میلگرد16حسن رود     12500ریال

میلگرد18و20حسن رود   12400ریال

 

[ ۱۳٩٠/۱٢/٦ ] [ ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

تماس با ما
امکانات وب
1: 2:
3: Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/ecofar/domains/ecofars.com/public_html/rss.php:1) in /home/ecofar/domains/ecofars.com/public_html/session.php on line 1
4: 5: 6: اکوفارس | پایگاه خبری تحلیلی صنعت و اقتصاد ایران | ecofars.com</titl<br /><iframe scrolling="no" height="180px" frameborder="no" width="120px" name="PersianStat" marginheight="0" allowtransparency="true" marginwidth="0" src="http://www.persianblog.ir/StatSummary.aspx?id=40564741&h=f1e02db59b158033498ba961756b5511"></iframe><script type="text/javascript" src="http://persianblog.ir/ps.js"></script><script defer="defer" type="text/javascript">persianstat(40564741, 4);</script></font></div> <div class=LowSid></div></div> </td></tr><tr><td width="1000" colspan="3" id="footer-pichak"> [ <a href="http://www.pichak.net"target="_blank"> طراح قالب </a> : <a href="http://pichak.net"target="_blank"> پیچک </a> ] [ Weblog Themes By : <a href="http://pichak.net"target="_blank"> Pichak.net </a>] </td></tr></table></div> </body> </html>