قیمت بروز میلگرد

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 شاخه آجدار a2 18520 18520 پول پیش 2 14-10 شاخه آجدار a2 17920 17920 پول پیش 3 10 شاخه ساده a3 - - پول پیش

میلگرد نوشهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 کلاف a2 19120 19120 پول پیش 2 12 شاخه a2 17770 17770 پول پیش ۳ 14 شاخه a2 17570 17570 پول پیش

میلگرد تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 کلاف a2 19120 19120 پول پیش 2 12
شاخه a2 17920 17920 پول پیش ۳ 10 کلاف a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات

1

 

8 شاخه a2 18520 18520 پول پیش 2 10 شاخه a2
17920 17920

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش 1 8 شاخه a2 18950 18950 پول پیش 2 10 شاخه a2 18550 18550 پول پیش 3 12 شاخه a3 18400 18400 پول پیش 4 14
شاخه a3 18400 18400 پول پیش 5 18-25 شاخه a3 18250 18250 پول پیش 6 32 شاخه a3 18400 18400 پول پیش

میلگردظفربناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1
8 شاخه آجدار a2 19200 18100 پول پیش 2 10 شاخه آجدار a2 18500 18400 پول پیش 3 12 شاخه آجدار a2 18300 18200 پول پیش 4 14 شاخه آجدار a2 18300 18200 ول پیش 5 16 شاخه آجدار a2 18250 18150 پول پیش 6 18 شاخه اجدار
a2 18250 18150 پول پیش 9 22-25 شاخه آجدار a2 18250 18150 پول پیش

میلگرد امیرکبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 10 شاخه a3 18600 18600

/ 0 نظر / 31 بازدید