قیمت بروز میلگرد

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 شاخه a2 16050 16120 پول پیش 2 14-10 شاخه
a2 15500 15600 پول پیش 3

10 شاخه

a1

   

میلگرد نوشهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 کلاف a2 -
پول پیش 2 12 شاخه a2 - - پول پیش 3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 کلاف a2 - - پول پیش 2 12
شاخه a2 - - پول پیش ۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات

1

 

 

8 شاخه a2 16050 16120 پول پیش 2 10 شاخه a2
15500 15600

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش 1 8 شاخه a2 16550 16550 پول پیش

2

 

10 شاخه a2 16350 16350 پول پیش 3
12
شاخه a3 16100 16100 پول پیش 4 14-25
شاخه a3 16100 16100 پول پیش 5 28 شاخه a3 16100 16100 پول پیش 6 32 شاخه a3 16100 16100 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1
8
شاخه
a2

- - پول پیش 1 10 شاخه a2 - - پول پیش 2 14-16
شاخه a3 15650 15600 پول پیش
3 25 شاخه a3 - - پول پیش
4
20 شاخه -

-

15600 پول پیش


میلگرد میانه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز

/ 0 نظر / 15 بازدید