قیمت میلگرد درب کارخانه

قیمت میلگرد درب کارخانه

 

میلگرد  قزوین باتائید

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز نحوه پرداخت 
1 8 شاخه - 22650 22350 پول  پیش 2 10 شاخه a2 22550 22250 پول  پیش 3 12-14 شاخه a2 22550 22250 پول  پیش

 

میلگرد نوشهرباتائید

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز نحوه پرداخت 
1 8 کلاف -a2 22550 22250 پول  پیش
2 12 شاخه -a2 22400 22100 پول  پیش ۳ 14 شاخه a2
22400 22100 پول  پیش

 

میلگرد تاکستان باتائید

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز نحوه پرداخت 
1 8 کلاف -a2 22550 22150 پول  پیش
2 10 شاخه -a2 - 19350 پول  پیش ۳ 12 شاخه a2
22450 22150 پول  پیش

 

میلگرد پارس آرمان باتائید

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز تغییرات 1 10 شاخه - 22550 22250 -
2 12 شاخه - -
- -

 

میلگرد ذوب آهن  اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز تغییرات 1 16 شاخه a3 - 20030 - 2 18 شاخه a3 - 20030 - 3 20 شاخه a3 - 20030
4 22 شاخه a3 - 20030 - 5 25 شاخه a3 - 20030 - 6 32 شاخه a3 - 20030 -

 

میلگردحسن رود باتائید

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز تغییرات 1 8 شاخه a2 23230 23030 -پول پیش
2 10 شاخه a2 22880 22630 - 3 12 شاخه a2
/ 0 نظر / 6 بازدید