قیمت تیر آهن اصفهان کف بنگاه تهران

قیمت تیر آهن اصفهان کف بنگاه تهران

 

ردیف سایز حالت وزن تسویه محل
تحویل
قیمت
امروز
قیمت
دیروز
1 14 دوازده
متری
- - - 3495000 3485000 2 16 دوازده
متری

-   4205000 17150 3 18 دوازده
متری
- - - 4615000 -15600 4 20 دوازده
متری
شاخه - - 7315000 -18400 5 22 دوازده
متری
شاخه - - 9015000 -17500 6 24 12متری شاخه - - 10725000 -17500 6 27 ذوبی 12متری شاخه - 12625000

/ 0 نظر / 2 بازدید