قیمت تیر آهن ترک

قیمت تیر آهن ترک

 

ردیف سایز حالت وزن تسویه محل  تحویل قیمت  امروز
قیمت  دیروز
1 12 دوازده  متری - - - 2155000
3495000 2 14 دوازده  متری
-   2605000 4205000 3 16 دوازده  متری
- - 3505000
-15600 4 18 دوازده  متری سنگین
- - 4265000
-18400 5 20 دوازده  متری سنگین - - 6215000
-17500 6 22 12متری   - - 6615000
-17500 6 24 12متری - - 9325000

/ 0 نظر / 2 بازدید