قیمت بروز میلگرد

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 شاخه آجدار a2 16220 16250 پول پیش 2 14-10 شاخه آجدار a2 15670 15700 پول پیش 3
10 شاخه ساده a1
- - پول پیش

میلگرد نوشهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 کلاف a2 -   پول پیش 2 12 شاخه a2 - - پول پیش ۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 کلاف a2 - - پول پیش 2 12
شاخه a2 - - پول پیش ۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات

1

 

 

8 شاخه a2 16220 16250 پول پیش 2 10 شاخه a2
15670 15700

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش 1 8 شاخه a2 16850 17050 پول پیش

2

 

10 شاخه a2 16650 16750 پول پیش 3
12
شاخه a3 16400 16500 پول پیش 4 14-25
شاخه a3 16400 16500 پول پیش 5 28 شاخه a3 16400 16500 پول پیش 6 32 شاخه a3 16400 16500 پول پیش

میلگردآریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1
8
شاخه
a2
- - پول پیش 1 10 شاخه a2 - - پول پیش 2 14-18
شاخه a3 15720 15800 پول پیش
3 25 شاخه a3 - - پول پیش
4
20 شاخه -

15720

15800 پول پیش

میلگردمیانه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 10 شاخه a2 16850 16650 کارخانه 2

/ 0 نظر / 20 بازدید