قیمت بروز میلگرد

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 شاخه a2 16000 16000 پول پیش 2 14-10 شاخه
a2 15450 15450 پول پیش 3 10 شاخه a1 - - پول پیش

میلگرد نوشهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 کلاف a2 -   پول پیش 2 12 شاخه a2 - - پول پیش 3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 کلاف a2 - - پول پیش 2 12
شاخه a2 - - پول پیش ۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 شاخه a2 16000 16000 پول پیش 2 10
شاخه a2 15450 15450 پول پیش ۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش 1 8 شاخه a2 16550 16550 پول پیش 2 10
شاخه a2 16350
16350
پول پیش 3
12
شاخه a3 16000 16000 پول پیش 4 14-25
شاخه a3 16000 16000 پول پیش 5 28 شاخه a3 16000 16000 پول پیش 6 32 شاخه a3 16000 16000 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8
شاخه
a2
    پول پیش   1 10 شاخه a2 - - پول پیش 2 14-16
شاخه a3 15600 15600 پول پیش
3 25 شاخه a3 - -

/ 0 نظر / 25 بازدید